ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือสารและสืบค้นข้อมูล

.............ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติการเรื่องต่อไปนี้
.................- สร้างความคุ้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ Internet .....Explorer
.................- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล
.................- การใช้งาน E-Book
.................- จาก Scenario ที่กำหนด ให้ทำการออกแบบเลือกเครื่อง.....คอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับองค์กรให้ทำการค้นหาจาก Internetข้อมูลการตัดสินในควรประกอบด้วย
......................1. รายละเอียด ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น RAM, Hard disk และอื่น ๆ
.....................2. ให้ทำการเปรียบเทียบราคาด้วย
.....................3. มอบหมาย Coursework Assignment....... การใช้งาน System Softwareo Doso Windows·....การสร้าง Webpage ด้วย Application Software·...การออกแบบและตกแต่งตัวอักษรและรูปภาพด้วย Application Software.......- ให้ออกแบบตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้ MS Word.......- ให้ทำการสร้างตารางที่ได้ทำการออกแบบไว้โดยใช้ MS Accessการ Upload ข้อมูลขึ้นสู่ Web-Serverการใช้งาน FTP..สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการ Share ข้อมูลบนระบบเครือข่ายการดูแลความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

ที่มา..http://comm-sci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/CA/870221.doc
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ